top

 

STANDARDBETINGELSER

AF MARTS 2018

1. ENTREPRENØRENS FORPLIGTELSER  

I entreprisesummen er indeholdt alle arbejder og leverancer til fuld og endelig færdiggørelse af entreprisen, herunder alle supplerende ydelser, bi-ydelser, som naturligt og/eller sædvanligt medgår til tilvejebringelse af det færdige arbejde, alt i henhold til aftalegrundlaget.

Entreprisesummen er fast i hele udførelsesperioden, og pris, indeks- og valutakursreguleringer finder ikke sted.

Intet arbejde eller forandring af arbejde, som medfører krav om ændring af betalingen, herunder tillægsarbejder eller ekstraarbejder, må igangsættes uden forudgående skriftlig godkendelse af CH BYG A/S. Nærværende standardbetingelser er ikke alene en hensigtsforskrift, men en gyldighedsbetingelse.

Entreprenøren forpligter sig til at præstere alle arbejder og leverancer, som er nødvendige for den fuldstændige og prima udførelse af entreprisen i nøje overensstemmelse med nærværende standardbetingelser, den udarbejdede kontrakts bestemmelser samt vedhæftede bilag og i øvrigt fagmæssigt korrekt. Entreprenøren erklærer at have gennemgået aftalegrundlaget og den aftalte entreprise og erklærer at have foretaget sædvanlig granskning, heraf uden at dette har givet anledning til bemærkninger fra Entreprenørens side.

Alle materialer for såvel fuld og endelig udførelse af entreprisen som bortskaffelse af affald er inkl. i entreprisen. 

KLIK HER for at læse hele dokumentet