top

 

BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR

Ejendoms-, bygge- og anlægsbranchen spiller en vigtig rolle i det danske samfund. Branchen former og vedligeholder de fysiske rammer om borgernes og virksomheders virke i form af bygninger, byrum og anlæg. Branchen skaber værdi og arbejdspladser samt sætter på mange måder sit præg på samfundet. Med den centrale placering følger naturligt et ansvar for branchens samspil med omgivelserne. Hos CH BYG A/S føler vi et særligt ansvar i forbindelse med renovering og bevarelse af historiske bygninger. 

Ved at tage del i Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar og efterlevelse af principperne heri, vil CH BYG A/S bidrage til en samfundsansvarlig ejendoms-, bygge- og anlægsbranche i Danmark og styrke virksomhedens relationer til interessenter og det omgivende samfund agere forretningsmæssigt professionelt, herunder afdække og håndtere risici. 

CH BYG A/S vedkender sig nedenstående principper samt viljen til at arbejde efter disse.

Vi vurderer systematisk, om charterets principper overholdes i de projekter, som vi er involverede i

ved 

 • at formulere en politik for samfundsansvar, 
 • at bruge faste metoder og redskaber til at vurdere risiko og sikre overholdelse af vores samfundsansvar, herunder charterets principper,
 • at kommunikere åbent og aktivt om, hvordan CH BYG A/S håndterer charterets principper, og ved
 • at vurdere samarbejdspartnere og leverandørers håndtering af samfundsansvaret. 

ved

 • at lade charterets principper indgå i valget af samarbejdspartnere, hvor det er muligt og relevant, 
 • at indgå dialog med samarbejdspartnere og leverandører om deres politik og praksis for samfundsansvar, 
 • at bidrage til at skabe overblik over alle aktører i et bygge- og anlægsprojekt i samarbejde med projektets væsentligste parter, 
 • at konkretisere og fastlægge håndteringen af charterets principper så tidligt som muligt i et projekt, og så vidt muligt i et samarbejde mellem de væsentligste parter, og ved
 • at indgå i dialog med samarbejdspartnere og interessenter.

ved 

 • at samarbejde med arbejdsmarkedets parter om at oplyse projektets aktører om danske løn- og arbejdsforhold, 
 • at reagere på den viden vi har, såfremt vi erfarer, at charterets principper ikke efterleveres hos samarbejdspartnere og leverandører,
 • at bidrage til at problemer løses gennem dialog og på lavest mulige konfliktniveau samt herudover at benytte eksisterende systemer og myndigheder til konfliktløsning, herunder det fag- og entrepriseretslige system, Arbejdstilsynet, SKAT m.v., 
 • at indgå i dialog med projektets naboer og andre relevante interessenter med henblik på at tage størst muligt hensyn til legitime interesser samt afveje ønsker, der er i indbyrdes konkurrence, og ved 
 • at arbejde for bæredygtige løsninger.

ved

 • at tilstræbe brug af bæredygtige principper i udførelse og drift af byggerier og anlæg eksempelvis ved brug af internationalt anerkendte certificeringsordninger som DGNB, 
 • at tilstræbe anvendelse af byggematerialer og –komponenter, der er bæredygtigt produceret og vurderet efter internationalt anerkendte metoder og standarder, og ved
 • at have ordentlige ansættelses- og arbejdsforhold. 

ved 

 • at anerkende vigtigheden af at respektere indholdet i overenskomsterne i forhold til løn- og arbejdstid samt øvrige forhold både hos os selv og vores underleverandører, 
 • at arbejde for et sundt og sikkert arbejdsmiljø både som led i planlægning og udførelse af projekter, 
 • at arbejde for at sikre lærlinge- og praktikpladser til unge på erhvervsuddannelserne i Danmark, 
 • at sikre et højt kvalifikationsniveau hos vores medarbejdere, og ved
 • at udvise uafhængighed og antikorrupt praksis. 

ved 

 • ikke at modtage eller tilbyde vederlag, gaver, rejser eller forlystelser, der kan skabe tvivl om, hvorvidt ydelser leveres og beslutninger træffes på et sagligt grundlag, og ved
 • altid at informere kunder og samarbejdspartnere om eventuelle partsinteresser, relationer og særlige hensyn, der kan blive årsag til afhængighed eller interessekonflikter.