top

 

KVALITET, MILJØ OG ARBEJDSMILJØ

CH BYG A/S prioriterer til enhver tid at levere et kvalitetsprodukt og samtidig sikre maksimal personsikkerhed samt et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø for alle vores medarbejdere.

Det er vores mål at fremstå som en kvalitetsbevidst virksomhed, der gennemfører sine entrepriser håndværksmæssigt korrekt og i overensstemmelse med de indgåede aftaler med vores kunder.

Alle entrepriser udføres under god hensyntagen til miljøpåvirkninger, sikkerhed og sundhed samt ressourceanvendelse, herunder håndtering af affald. Det er vores mål at undgå svigt og spild.

Det er et afgørende konkurrenceparameter for CH BYG A/S at levere kunden den aftalte kvalitet til rette tid. Der lægges vægt på, at den personlige indsats påvirker både kvaliteten af det udførte arbejde og arbejdsmiljøet. Den enkelte medarbejder skal derfor kende og forstå CH BYG A/S' målsætning og kvalitetskravet til det aktuelle arbejde. 

CH BYG A/S har på nogle væsentlige områder beskrevet politikker samt fastsat en række retningslinje, som skal følges. HR-afdelingen sørger for, at medarbejderne har de nødvendige informationer, uddannelser, beføjelser og materiel til at opfylde virksomhedens krav til kvalitet og arbejdsmiljø. Alle oplysninger uploades på intranettet. 

Medarbejderne er inddraget i kortlægningen af arbejdspladsvurderingen og i udformningen af handlingsplanerne. Handlingsplaner, instrukser, m.v. gennemgås løbende, men revurderes som minimum hvert 2. år.

Den personlige sikkerhed er altafgørende for os. Vi har derfor indført en mentorordning, hvor alle nyansatte kobles på en erfaren person, som varetager deres oplæring i firmaet og sikrer, at alle personlige værnemidler m.v. anvendes.

Al lovgivning og relevante bestemmelser på arbejdsmiljø- og sikkerhedsområdet skal overholdes. Vi holder os til stadighed ajour med den gældende lovgivning og opretholder et arkiv med denne, således at vi tillige har en jurist ansat, som varetager denne del af arbejdet. Arkivet er tilgængeligt for medarbejderne, og materialet fremsendes ofte elektronisk til medarbejderne. 

CH BYG A/S gennemfører mindst hvert 3. år en APV (arbejdspladsvurdering) på baggrund af en samlet kortlægning af virksomhedens arbejdsmiljø, herunder en vurdering af de psykiske forhold. På baggrund af kortlægningen udarbejdes der en handlingsplan for eliminering eller reduktion af de mest væsentlige arbejdsmiljøproblemer.

APV'en med tilhørende handlingsplan tages op til revision, når forholdene i virksomheden gør det nødvendigt, herunder ved arbejdsulykker, og når ny teknologi og nye processer skal vurderes.